NORMATIVNI AKTI

Saglasno članu 163. stav 4. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i članu 32. Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti Brokersko-dilerskog društva, BDD TANDEM FINANCIAL a.d. Novi Sad objavljuje svoja normativna akta: