OPŠTA PITANJA

Šta su hartije od vrednosti?

Hartije od vrednosti su pisani dokumenti ili isprave koje u sebi sadrže određeno imovinsko pravo koje se može koristiti samo pod uslovom zakonskog vlasništva.

Na vrh strane

Koje vrste hartija od vrednosti postoje?

Postoje kreditne (dužničke) hartije od vrednosti i vlasničke hartije od vrednosti. U kreditne spadaju menice, obveznice, komercijalni zapisi, certifikati o depozitu, dok akcije spadaju u vlasničke hartije od vrednosti.

Na vrh strane

Šta je portfelj hartija od vrednosti?

Portfelj predstavlja skup raznih hartija od vrednosti kojim raspolaže jedno lice. Drugim rečima, portfelj reprezentuje finansijsku imovinu koja se sastoji od novca i hartija od vrednosti kojim upravlja ovlašćeni broker, odnosno portfolio menadžer u ime i za račun investitora.

Na vrh strane

Šta sve mogu da uradim sa hartijama od vrednosti koje posedujem?

Kada je reč o akcijama postoje dve mogućnosti, da ih prodate ili da ih držite i uživate sva prava koja one sa sobom nose (pravo glasa na skupštini, dividenda, pravo na deo likvidacione mase...). Kod dužničkih hartija možete čekati rok njihovog dospeća i prihodovati kamatu ili ih možete prodati na berzi.

Na vrh strane

Zašto ulagati u hartije od vrednosti?

Glavni motiv za ulaganja u hartije od vrednosti je mogućnost ostvarenja veće dobiti u poređenju sa drugim vrstama investicija. Ulaganje u akcije je spojeno, po pravilu, s većim rizikom od rizika kojem je investitor izložen kod npr. klasične štednje u banci, dok je ulaganje u obveznice manje rizično, ali nosi, po pravilu, manji prinos. Rizik ulaganja u hartije od vrednosti se može smanjiti ulaganjem u različite vrste papira (akcije, obveznice) i u hartije od vrednosti više emitenata (diversifikacija portfelja).

Na vrh strane

Ko je emitent?

Emitent je pravno lice koje izdaje (emituje) hartije od vrednosti čijom prodajom prikuplja nedostajuća novčana sredstva.

Na vrh strane

Ko je investitor?

Investitor je svaki kupac hartija od vrednosti, bez obzira bilo to pravno ili fizičko lice.

Na vrh strane